icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  The Liver Meeting
Washington DC
October 2017
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Safety and Efficacy of Ledipasvir/Sofosbuvir in a Genotype 1 HCV-Infected Chinese Population: Results From a Phase 3, Clinical Trial
 
 
  Reported by Jules Levin
AASLD: The Liver Meeting® 2017, October 20-24, 2017, Washington, DC
 
Lai Wei,1 Qing Xie,2 Jin Lin Hou,3 Hong Tang,4 Qin Ning,5 Jun Cheng,6 Yuemin Nan,7 LunLi Zhang,8 Jun Li,9 Jianning Jiang,10 Brian McNabb,11 Fangqiu Zhang,11 Gregory Camus,11 Hongmei Mo,11 John McNally,11 Diana M. Brainard,11 G. Mani Subramanian,11 Guozhong Gong,12 Zhuangbo Mou,13 Shanming Wu,14 Min Xu,15 Guiqiang Wang,16 Peng Hu,17 Yanhang Gao,18 Jidong Jia,19 Zhongping Duan20
 
1Peking University People's Hospital, Beijing, China; 2Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China; 3Nanfang Hospital of Southern Medical University, Guangzhou, China; 4West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China; 5Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huanzhong University of Science and Technology, Wuhan, China; 6Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing; 7The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China; 8The First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, China; 9The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China; 10The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning, China; 11Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA; 12The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha, China; 13Jinan Infectious Disease Hospital, Jinan, China; 14Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai; 15Guangzhou Eighth People's Hospital, Guangzhou; 16Peking University First Hospital, Beijing; 17The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, China; 18The First Hospital of Jilin University, Changchun, China; 19Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing; 20Beijing You An Hospital, Capital Medical University, Beijing

1023171

1023172

1023173

References
1. The Polaris Observatory HCV Collaborators. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:161-76;
2. Rao H, et al. J Gastroenterol Hepatol 2014;29:545-53; 3. Afdhal N, et al. N Engl J Med 2014;370:1483-93;
4. Afdhal N, et al. N Engl J Med 2014;370:1889-98; 5. Kowdley KV, et al. N Engl J Med 2014;370:1879-88; 6. Kowdley KV, et al. Hepatology 2017;65:1094-103; 7. Terrault NA, et al. Gastroenterology 2016;151:1131-40.