icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  The International Liver Congress™
EASL - European Association for the
Study of the Liver
June 22-26 2022
Back grey_arrow_rt.gif
 
 
 
Hepatocellular carcinoma risks of liver fibrosis changes
after viral eradication in chronic hepatitis C patients

 
 
  EASL 2022 June 22-26 London
 
Yen-Chun Liu1,2, Cheng Er Hsu1,2, Ya-Ting Cheng1,2, Chung-Wei Su1,2, Chia-Hung Tai1,2, Yi-Cheng Chen1,2, Wei Teng1,2,
Rachel Wen-Juei Jeng1,2, Chun-yen Lin1,2, Rong-Nan Chien1,2,
Tai Dar-In1,2, I-Shyan Sheen1,2. 1Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

0718221

0718222

0718223

0718224

0718225