icon-folder.gif   Conference Reports for NATAP  
 
  ID Week
Oct 19, -23 2022
Washington DC

Back grey_arrow_rt.gif
 
 
Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of BRII-778,
A Modified-Release Oral Formulation of Rilpivirine in Healthy Adult Subjects

 
 
  IDWeek 2022 Oct 19-21
 
David Margolis1, Ji Ma1, Michael Watkins1, Yujin Wang1, Chi-Chi Peng1, Chetana Trivedi1, Xuelian Wei1, Lijie Zhong1, Kamlesh Patel1, Li Yan 1, Zhi Hong1, Jean-Luc Girardet1, Lianhong Xu1 1Brii Biosciences Limited

1023221

1023222

1023223

1023224

1023225

1023226